Lodging

Thông Nguyên Style

About

Xã Thông Nguyên có vị trí:
Bắc giáp xã Nam Sơn, xã Nậm Tỵ.
Đông giáp xã Nậm Tỵ.
Nam giáp xã Tân Lập (Bắc Quang), xã Xuân Minh (Quang Bình).
Tây giáp xã Nậm Khòa.
Thông Nguyên có diện tích 40,84 km²

Tags : #TravelTransportation, #HotelLodging, #Travel&Transportation, #Hotel&Lodging

Location :
Contacts :