តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kâmpóng Thum, Cambodia
Place Types : Music Video, Camera/Photo, Musician/Band
Address : ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​5​ ឃុំលង្វែក​
Coordinate : 12.5506525374, 105.99518816
Phone : +85570625230
Email :
Social : facebook.com/262049624412840
6.6K people like this.
Website : www.facebook.com/groups /378381069373167
Opening Hours :
Monday: 09:00 - 20:00
Tuesday: 09:00 - 20:00
Wednesday: 09:00 - 20:00
Thursday: 09:00 - 20:00
Friday: 09:00 - 20:00
Saturday: 09:00 - 20:00
Sunday: 09:00 - 20:00
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

frequently asked questions (FAQ):

 • Where is តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង?

  តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង is a Music Video, located at: ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​5​ ឃុំលង្វែក​.

 • What is the phone number of តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង?

  You can try to dialing this number: +85570625230 - or find more information on their website: www.facebook.com/groups /378381069373167

 • What is the opening hours of តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង?

  Monday: 09:00 - 20:00
  Tuesday: 09:00 - 20:00
  Wednesday: 09:00 - 20:00
  Thursday: 09:00 - 20:00
  Friday: 09:00 - 20:00
  Saturday: 09:00 - 20:00
  Sunday: 09:00 - 20:00

 • How can I go to តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង?

  You can use the Google Maps navigation app:
  Get directions to តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 • Where are the coordinates of the តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង?

  Latitude: 12.5506525374
  Longitude: 105.99518816

About the តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង Business:

Page

Similar Places with តន្ត្រីសុីវីល័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង:

1. SNK
sochey, kampong svay, Kâmpóng Thum, Kampong Thum, Cambodia 06350
Coordinate: 12.7, 104.9
Phone: 070783358 (sharenewsk.blogspot.com)

2. Sr.Sad
Coordinate: 12.5641085749, 104.928027396

3. Sao Sokhara -សៅ សុខារ៉ា
Kompot Chhuk, Cambodia
Coordinate: -0.00866209143572, -0.00551468460088
Phone: +855968194986

4. Khmer Drama24h
Phnom Penh, Cambodia
Coordinate: 12.5533648816, 105.107835176

5. Vibol Acoustic
219, Phum Sras Sambour, Cambodia
Coordinate: 12.8833124237, 105.062199785
Phone: +855885409092

Copyright © 2016 - 2023 ..
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission | Sitemap .