Home - Cambodia - Preah Sihanouk - Medical and Health Unicity


loading location map...
Place Type : Medical & Health
Address : Cambodia, Sihanoukville (province) 18204
Coordinate : 10.6333, 103.5
What3Words : nibbled.twee.beaks
Phone :
Email :
Social : facebook.com/ Medical-and-Health-Unicity-1228..
84 people like this.
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated / incorrect informations? Suggest an Edit

What Other Say:

Google User (07/01/2018 20:11)
☎️081508989 លៀនកុំផ្លិច ( LC=LEAN COMPLETE ) គឺជាផលិតផលមួយ ែបមានរសជាតិគួ រអោយទទួលទាននិ អាចជំនួសអាហា បាន. 🔔គុណប្រយោជន៍ - ជួយផ្តល់ប្រូត អ៊ីនកំរិតខ្ពស ់ និងផ្តល់នូវកំ ិត ( Carbohydrate ) ជួយដល់បញ្ហាបញ ចុះទំងន់ - មានសារជាតិប្រ តេអ៊ីន គ្រប់ប្រភេទ ជួយអោយរាងកាយម នសុខភាពល្អប្រ សើរ... - មានការលាយប្រូ េអ៊ីនរបស់ Unicity ដើម្បីបង្កើនប រសិទ្ធិភាពជាម ួយ Aminogen ( Protein Enzyme ) និងប្រទាលកន្ទ យក្រពើ ដើម្បីបង្កើនប រសិទ្ធិភាពក្ន ុងការស្រូបយកប រូតេអ៊ីនបានដ ់40% - ជួយផ្តល់វីតាម ន និងសាធាតុរ៉ែស ខាន់ៗចំនួន 23 មុខ ដើម្បីទ្រទ្រង សុខភាពទូទៅ - មានសាធាតុCocoa និងវីតាមីន B Complex ដើម្បីលើកកំពស កំរិតថាមពល និងមុខងារកំដៅ ( Thermogenic )
See More

Google User (07/01/2018 00:04)
☎️081508989 ណាយជីន ខូឡាជេន ផ្លាស់ (NEIGENE COLLAGEN PLUS) គឺជាផលិតផលស្ថ តក្នុងក្រុមផល ិតផលក្មេងជាងវ យ បែបជាម្សៅសំរា ់ទទួលទានអោយស្ បែកភ្លឺថ្លាមា សំណើមនិងក្មេ ជាងវ័យ 💥គុណប្រយោជន៍ - ជួយបន្ថែមកោសិ ាចាស់ដែលបាត់ប ង់ទៅ - ស្បែកមើលទៅតឹង ែន រាបស្មើ ស្រទន់ ភ្លឺស្រស់ថ្លា.. . - ជួយបន្ថយភាពជ្ ីវជ្រួញរបស់ស្ បែក - សម្បុរស្បែកស្ ស់ថ្លា មើលទៅទន់ល្មើយ
See More

Google User (06/01/2018 23:52)
☎️081508989 ហាវៃអៀននូនី ( HAWAIIAN NONI ) ជាប្រភេទអាហារ ( Nutraceutical ) បែបជាម្សៅដែលផ សំឡើងពីផ្កានូ នី និងប្រទាលជាច្ ើនមុខរួមទាំងផ ្លែញ៉.
🔔គុណប្រយោជន៍ - ជួយអោយរាងកាយម នភាពរឹងប៉ឹង ស្រស់ថ្លាបាត់ ាពនឿយហត់... - ជួយបន្ថយការវិ ត្តន៍របស់កោសិ កាមហារីកពោះវៀ មារីកថ្លើមនិ មហារីកគ្រាប់ឈ ាមសរ - ជួយពន្យាភាពចា ់ជរា ( ស្បែកមិនជ្រីវ ្រួញ ) និងធ្វើអោយស្ប កស្រស់ថ្លា - ជួយអោយដំបៅក្ន ងក្រពះពោះវៀនឆ ាប់សះ - ជួយការពារមិនអ យមានរលាកបំពង់ ករដោយមេរោគផ្ស ងៗ ពិសេសពពួក Virus ជំងឺផ្តាសាយ ជំងឺពពួកផ្សិត ជំងីហឺត រលាកច្រមុះ និងការពារកុំអ យ ALLERGY ផ្សេងៗ - ជួយបន្ថយ Cholesterol និងជាតិស្ករ ក្នុងឈាម និងជួយជំរុញសំ ាធឈាមអោយប្រសើ រឡើង - ជួយបន្ថយអាការ ឈឺក្បាល ( ប្រកាំង/Migraine ) អារម្មណ៍ភ្លឺថ លា - ជួយជំរុញអោយជំ ឺមានភាពសាំ ( មាន Immunity ) ធម្មតា ឫ រក្សាកុំអោយបា ់បង់ Immunity - មានប្រសិទ្ធិភ ពប្រយុទ្ធប្រឆ ាំងជាមួយមេរោគ ្រុនពោះវៀន។
See More

Google User (16/12/2017 22:42)
☎️081508989 🍃🍃តែយប់ (Nature's Tealnfusion )គឺជាប្រភេទតែធ ្មជាតិបែបបុរ ណ ( Herbal )ប្រើប្រាស់សំរ ប់លាងជាតិពុល ្នុងពោះវៀន ដែលផ្សណឡើងពីផ កាព្រៃនិងរុក្ ខឱសថចំនួន9ប្រភ េទ 🔔គុណប្រយោជន៍ - ជួយបន្សុតជាតិ ុលទូទៅក្នុងរា ងកាយ ( Detoxification ) - ជួយពន្លឿនការន ំជាតិពុលពីពោះ វៀន ទៅតាមកាកសំណល់ ាហារពីពោះវៀនត ូចទៅពោះវៀនធំប នលឿន... - ជួយបន្ថយអាស៊ី អ៊ុយរិច ជួយបន្ថយកុំកើ គ្រួសក្នុងតំរ ងនោម និងថង់ទឹកប្រម ាត់ - ជួយបញ្ចុះជាតិ ្លាញ់ Cholesterol - ជួយការពារកុំអ យកើតដំបៅក្នុង ពោះវៀន មហារីកពោះវៀន - ជួយសំរួលដល់កា បត់ជើងធំ
See More

Google User (29/11/2017 15:07)
កន្ត្រកផលិតផល ំប៉នសុខភាពរៀប ចំយ៉ាងពិសេសសំ ាប់ជូនមនុស្ស ាទីស្រឡាញ់ក្ន ុងឱកាសពិសេសណា ួយ,ជូនកាដូសុខ ាពទៅពួកគាត់ដ ម្បីអោយគាត់មា នសុខភាពល្អនិង ឹងមាំ.😍😍

Google User (20/11/2017 21:32)
☎️081508988 យូនីម៉ាតេ ( UNIMATE ) គឺជាផលិតផលជំន យថាមពលលេខ ១ របស់ក្រុមហ៊ុន Unicity ដែលផលិតឡើងយ៉ា ពិសេស និងសំរឹតសំរាំ បំផុតសំរាប់ជួ យអោយស៊េនក្នុង ្លួនរបស់យើងដ ណើរការបានល្អ ជួយកាត់បន្ថយប ្ហាស្ត្រេស ( stress ) ដែលបណ្តាលមកពី ាគិតច្រើន រឺកាងារដែលប្រ ខួរក្បាលច្រើន ជួយបន្ថែមថាមព និងជួយអោយការគ តរបស់យើងបានឆា ប់រហ័ស...!!! 👍👍អតិថិជនដែលធ ្លាប់បានប្រើផ ិតផលនេះសុទ្ធ ែទទួលស្គាល់អំ ពីគុណភាពនៃភេស ្ជៈជំនួយកំលា ងមួយនេះ

Google User (18/11/2017 18:20)
☎️081508989
អេសខេប៊ី ( S K B ) គឺជាផលិតផលតែម យគត់ របស់ក្រុមហ៊ុន ូនីស៊ីធី ដែលបានសំរិតសំ ាំង សំរាប់ជំនួយសុ ភាពប្រព័ន្ធទឹ កម៉ូត ( Urinary System ) រួមមាន តំរងនោម ( kidney ) និងប្លោកនោម ( Bladder )។ 🔔គុណប្រយោជន៍ - ជួយអោយប្រព័ន្ ទឹកម៉ូត មានសុខភាពល្អ... - ជួយធ្វើអោយមាន ុល្យភាពកំរិតអ ាស៊ីត និង អាល់កាឡាំង ( ក្បុង ) នៅក្នុងឈាមនែរ ងកាយយើង - មានតួនាទីជួយដ ់អ្នកជំងឺខ្សោ យតំរងនោម ដូចជារលាកប្លោ នោម, រលាកតំរងនោម
See More

Google User (18/11/2017 18:10)
☎️081508989
កូឡាជែនផ្លាស់ ( COLLAGEN PLUS ) គឺជាផលិតផលស្ថ តនៅក្នុងផលិតផ លអោយក្មេងជាងវ យ ( Anti-Aging ) បែបជាម្សៅសំរា ់ទទួលទាន មានរសជាតិផ្លែ Raspberry។ កូឡាជែន ផ្សំឡើងពី Collagen , Lutein & Co Q10 ជាពិសេសពី Di Peptide របស់សត្វគោ ។ 🔔គុណប្រយោជន៍ - ជួយបន្ថែមកោសិ ាស្បែក ដែលបាត់បង់ទៅ... - ជួយអោយស្បែកតឹ ណែន រាបស្មើ ស្រទន់ ភ្លឺស្រស់ថ្លា - ជួយបន្ថយភាពជ្ ីវជ្រួញរបស់ស្ បែក - ស្បែកសម្បុរស្ ស់ថ្លាមើលទៅទន ់ល្មើយ
See More

Google User (18/11/2017 15:54)
☎️081508989 មេឡាតូនីន ( MELATONIN ) គឹជាផលិតផលប្រ េទអ័រម៉ូនជួយអ ោយស្ងប់អារម្ម ៍ ( anxiety ) ធ្វើអោយទទួលដំ េកបានគ្រប់គ្រ ាន់. 🔑គុណប្រយោជន៍ - ជួយធ្វើអោយអារ ្មណ៍របស់អ្នកប ្រសើរជាងមុន - ជួយបំបាត់បញ្ហ ជំងឺស្ត្រេស ( Stress ) ... - ជួយអោយអ្នកទទួ ដំណេកបានគ្រប់ គ្រាន់និងស្កប ស្កល់ - សំរាប់អ្នកដែល ានបញ្ហាទទួលដំ ណេកមិនបានគ្រប គ្រាន់ - សំរាប់អ្នកជំង វិបត្តិផ្លូវច ិត្ត/ជំងឺសរសៃប ្រសាទ
See More

Google User (18/11/2017 15:37)
☎️081508989 កូលឡាផ្លិច ( COLLA FLEX ) គឺជាផលិតផលសើទ ខល ប្រភេទ Supplement ដែលផ្សំឡើងពីវ ្ថុធាតុដើមពីធ ម្មជាតិដូចជា ម្រេច រមៀត និងកូឡូជែន Type II និងរុក្ខឱសថមួ ចំនួនទៀត។ 💡គុណប្រយោជន៍ - ជួយអោយកសន្លាក ឫក្បាលឆ្អឹង (Coll ) មាំមួន និងធ្វើចលនាបា ល្អ - ជួយអោយ កឆ្អឹង ផ្សេងៗនៅក្នុង ាងកាយ ភ្ជាប់គ្នាបាន ្អ... - ជួយការពារកុំអ យរលាកកឆ្អឹង ឫកុំអោយ កឆ្អឹងចុះខ្សោ - ជួយកុំអោយ កឆ្អឹងពុកផុយ ឫងាយឈឺចាប់ - ជួយអោយសរសៃពួរ (Tendon ) ស្វឹត និងរឹងមាំ - ជួយអោយឆ្អឹង និងកឆ្អឹង ធ្វើការបានយ៉ា ប្រសើរ
See More

Google User (17/11/2017 01:16)
☎️081508989 💥ឈុតសំរាប់ស្ត រីដែលឈានចូលវ យមាស (វ័យអស់រដូវ) - ស្ត្រីគ្រប់រូ តែងតែមានអាការ ៈប្រែប្រួលច្រ នពេលដែលឈានចូ ដល់វ័យមាស (វ័យអស់រដូវ) ពេលដែលឈានចូលវ យនេះសុខភាពគាត ់និងប្រែប្រួល ៅជា រាងកាយចុះខ្សោ ឈឺឆ្អឹង នឿយហត់ អស់កំលាំង មួរម៉ៅច្រើន សាច់ឈាមប្រែប្ ួលទៅជាស្រអាប់ មិនភ្លឺថ្លា...!! ដូចនេះយើងខ្ញុ សូមណែនាំឈុតផល ិតផលដែលគុណភាព ្ពស់សំរាប់ស្ ្រីដែលឈានដល់វ ័យមាសនេះ ( វ័យអស់រដូវ)
... 💡គុណប្រយោជន៍ - ជួយអោយរាងកាយរ ងមាំ ស្រស់ថ្លា បំបាត់ភាពនឿយហ ់ - ជួយបន្ថយការវិ ត្តន៍របស់កោសិ កា មហារីកពោះវៀន មហារីកថ្លើម មហារីកគ្រាប់ឈ មស - ជួយអោយឆ្អឹងរឹ មាំ បន្ថែមការកសាង ្អឹងហាប់ - ការពារកុំអោយឆ អឹងវិវត្តន៍ទៅ ជា ពុកផុយ និង ស្ពោត - ការពារមិនអោយឈ សន្លាក់ទូទៅនៃ រាងកាយ - បន្ថយអាការៈតា តឹងក្នុងអារម្ មណ៍ - ការពារ មហារីកដោះ មហារីកក្រពេញប រូស្តាត មហារីកពោះវៀន និងមហារីកខួរក បាល..!!
See More

Google User (16/11/2017 15:38)
Prepare for my lovely customer.I want to say big thank to them.

Google User (15/11/2017 15:27)
☎️081508989 Bios Life slim (បាយ អូស ស្លាយ ស្លីម) ជាអាហារនូត្រា ើទីខល (Nutraceuticals ) ដែលផ្សំ/ចំរាញ់ ើងពីអាហារសរស នៃរុក្ខជាតិ ( Matcha ) និងពីសារធាតុស ខាន់ៗជាច្រើន, ាយ អូស ស្លាយ ជាអាហារ នូត្រសើទីខល ដែលមានការគាំទ រពីក្រុមវេជ្ជ សាស្ត្រអន្តជា ិ និងមានចុះក្នុ បញ្ជីកា ក្នុងសៀវភៅវេជ ជសាស្ត្រ Physicians' Desk Reference PDR - 2005
💡គុណប្រយោជន៍ - ជួយសំរកទំងន់ត មបែបវិធីសាស្ត ្រធម្មជាតិ... - ជួយព្យាបាលនិង ារពារជំងឺទឹកន ោមផ្អែមនិងលើស ាមបេះដូង❤ - ជួយបង្កើនថាមព - ជួយបញ្ចុះជាតិ ្ករពេលទទួលទាន អាហារ - ជួយរក្សាកំរឹត ាតិខ្លាញ់ ( Cholesterol ) - រក្សាអោយមានតុ ្យភាពកំរឹតជាត ិស្ករក្នុងសរស ឈាម - ធ្វើអោយពោះវៀន ំដំណើរការបានល ្អ - អាហារសរសៃនៅក្ ុង Bios Life ជួយបន្ថយអាការ ឈឺចាប់សាច់ដុំ បេះដូង និងជំងឺខ្វះឈា - ជួយការពារកុំអ យកើតជំងឺឫសដូង បាតជួយសំរួលក្ ុងការបត់ជើងធ
See More

Google User (15/11/2017 14:50)
☎️081508989 🐋🐋🐋 អូមេហ្គា ឡាយហ្វ ស៊្រី (OMEGA Life-3 ) គឺជាផលិតផលដែល ្សំចេញពីខ្លាញ ់ត្រីសាល់ម៉ុន ដែលមានអាស៊ីតខ លាញ់ជាសារធាតុ ចាំបាច់សំរាប់ ាងកាយ ដែលរាងកាយមិនអ ចផលិតខ្លួនឯង (Omega-3 fatty acid ) ដែលត្រូវទទួលទ នបន្ថែមដើម្បី ផ្តល់កំលាំងអោ ប្រព័ន្ធរាងក យ តំណើរការបានល្ ប្រសើរ
🔔🔔គុណប្រយោជន៍ - ល្អសំរាប់បញ្ហ ភ្នែក ដឹងប្រសិទ្ធភា ភ្លាម...!!... - ជួយជាប្រចាំដល រាងកាយ ក្នុងការផលិតខ លាញ់ល្អ ( HDL ) ( Immunes System ) ដំណើរការបានល្ - ជួយបន្ថយអត្រា ្រោះថ្នាក់ នៃជំងឺបេះដូង និងជំងឺសរសៃឈា - ជួយបង្កើតបន្ថ មកោសិកា និងអោយកោសិការ ងមាំ សុខភាពល្អ - ផលិត និងគ្រប់គ្រង សារធាតុធម្មជា ិនៅក្នុងរាងកា យអោយមានស្ថេរភ ព - ជួយប្រព័ន្ធប្ សាទ និងភ្នែកអោយរឹ មាំ បន្ថយអត្រាកើត ំងឺ Cataract (ជំងឺភ្នែក) - ជួយទប់ទល់ការព រជំងឺផ្សេងៗ ទប់ទល់ជាមួយនិ មេរោគ និងបន្ថយការលា ( Inflamma-tion) - ជួយបំរុងខួរក្ ាល និងកាចងចាំកាន តែប្រសើរឡើង - ជួយបំរុងស្បែក ោយស្រស់ថ្លា មានសំណើមល្អមិ ស្ងួតបែកស្រកា - មានសារធាតុ DHA ជួយអោយខួរក្បា លូតលាស់បានល្អ និងជួយភ្នែក
See More

Google User (14/11/2017 12:12)
☎️081508989 💊💊 Daily Produce 24 គឺជាប្រភេទអាហ រនូត្រាសើទីខល ភីតូនូទ្រៀន ( Nutraceutical-phytonutrient ) ដែលផ្សំឡើងដោយ ំរាញ់ពីផ្លែឈើ គ្រប់ប្រភេទចំ ួន ១២មុខ និងបន្លែគ្រប់ ្រភេទចំនួន១២ម ុខ
💡គុណប្រយោន៍ - មានសារៈប្រយោន ( ORAC ) ធ្វើអោយរាងកាយ ាន់តែរឹងមាំ... - ជួយការពារកុំអ យកើតជំងឺសរសៃប ្រសាទ និងខួរក្បាល - ជួយការពារ និងបន្ថយអត្រា ុំអោយកើតជំងឺម ហារីកទប់ស្កាត រ៉ាឌីកាល់សេរ - ជួយការពារកុំអ យកើតជំងឺ (ស្ត្រេស),ជំងឺស សៃឈាមបេះដូង - ជួយការពារប្រព ន្ធរាងកាយពីជំ ងឺដង្កាត់ផ្សេ ៗ - ជួយបង្កើនសារធ តុប្រឆាំងអុកស ៊ីតកម្ម - ជួយអោយស្បែកផូ ង់ ក្មេងជាងវ័យ - ជួយធ្វើអោយរាង ាយទទួលរសជាតិប ន្លែ ផ្លែឈើ គ្រប់គ្រាន់ជា ្រចាំថ្ងៃ - ជួយបន្ថែមរសជា ិ ដល់អ្នកមិនចូល ិត្តទទួលទានបន ្លែ
See More

Google User (13/11/2017 18:29)
☎️081508989 🍀ឡៃហ្វាយប៊ឺ(Lifibe r) គឺជាផលិតផលបែប ាហារសរសៃ(Fiber Food) ដែលទ្រទ្រង់និ ការពារ ប្រព័ន្ធរំលាយ ាហារ(Digestion System)។ ឡៃហ្វាយប៊ឺ ចំរាញ់ពីប្រភព ាហារសរសៃ ផ្សិត ល្ហុង ជីអង្កាម ខ្ទឹមសរ និងឱសថបុរាណ Alfalfa,Black,walnut ស្លឹក Buchu ឫស Burduck.
💡គុណប្រយោជន៍ - ចំរាញ់ចេញពីឱស បុរាណចំនួន២៩ប ្រភេទ ជួយគាំទ្រមុខង រនិងការពារប្រ ព័ន្ធរំលាយអាហ រ... - ជួយផ្តល់៥.៦ក្រ ម ជាអាហារសរសៃក្ ុង ១០ក្រាម រួមទាំងរលាយនិ មិនរលាយក្នុងទ ឹក - ជួយជុំរុញកាកស ណល់ (Good Bacteria) ធ្វើការបានល្អ - ជួយក្នុងការធ្ ើចលនាប្រព័ន្ធ ក្រពះ ពោះវៀន (Gestrointestinal) និងជួយជុំរុញ ការច្រោះចោលកា សំណល់ -
See More

Google User (11/11/2017 11:10)
☎️081508989 🌿🌿អែនជូវីណាត( Enjuvenate) គឺជាផលិតផលកែស ្ផស្សជួយកែសម្ ផស្សស្ត្រីពេញ ័យទាំងឡាយដែល ានបញ្ហាស្បែក ដូចជាស្បែកជ្រ វជ្រួញ យារធ្លាក់ ស្បែកខ្វះសំណើ ស្បែកក្រោយពីស នាមរលាក ដោយប្រតិកម្មជ មួយគ្រឿងសំអាង ផ្សេងៗ អែនជូវីណាតមាន ុខងារ បណ្តឹងស្បែក ដោយរូបមន្តអាហ រ ដែលជួយអោយក្រព ញ Gland នៅផ្នែកខាងក្រ ម និងខាងក្រោយនៃ ួរក្បាល HGH ( Human Grown Hormone ) ម្យ៉ាងទៀតនិងជ យអោយកើតការបង្ កើតឡើងវិញ ដោយកែលំអរកោសិ ាស្បែកគ្រប់ផ្ នែកអោយរឹងមាំ ស្បែករលោងស្រស ថ្លា ដូចស្ត្រីនៅក្ មុំ.

Google User (11/11/2017 10:59)
☎️081508989 💏PERFROM(ភើហ្វម) គឺជាផលិតផល ជំនួយប្រព័ន្ធ ាងកាយអោយមាំមួ នជួយបំប៉នប្រព ន្ធបន្តរពូជទ ំងប្រុស/ស្រី( Reproductve System) ភើហ្វមផ្សំឡើង ីវីតាមីនE,សាធា ុស័ង្កសី,យិនស ិនមកពីប្រទេស ្រេហ្សីលនិងយិ នស៊ិននៅតំបន់ស ីបេរី សារធាតុ Damiana, Sarsaparalla, Gotu Kola, Saw palmetto Licorice, Fo-ti Ginger,Nettle.
... 🕯គុណប្រយោជន៍ - ជួយបំប៉ននិងពង រឹងសមត្ថភាពប្ រព័ន្ធបន្តពូជ ាំងប្រុស/ស្រី (Reproductive System) - ជួយទ្រទ្រង់ប្ ព័ន្ធឈាមរត់ ប្រព័ន្ធការពា រាងកាយ ប្រព័ន្ធសរសៃរ ្រសាទ និងប្រព័ន្ធក្ ពេញ - ជួយទ្រទ្រង់រា កាយតាមប្រព័ន្ ធធម្មជាតិនិងធ វើអោយអ័រម៉ូន ានតុល្យភាព.
See More

Google User (26/10/2017 18:22)
☎️📞081508989 👉👉ឈុតព្យាបាល ការពារ និងបំប៉នតំរងន មអោយដំណើរការប ានល្អប្រសើរឡើ វិញ ជាពិសេស ការពារកុំអោយក តគ្រួសក្នុងទឹ កប្រមាត់ ផ្លោកនោម ព្រមទាំងការពា មហារីកផ្សេងៗផ ងដែរផលិតផលរបស បនរទេស🇺🇸🇺🇸🇺 🇸

Similar Places:

1. Медицинская косметология
Sihanoukville (province)
Coordinate: -89.7298148826, -56.953125
Phone: 088 43 42 784

2. Raksmey Bayon Clinic
Group 2 sangkat 2, Sihanoukville (city) 855
Coordinate: 10.624888541, 103.523906557
Phone: 086799091

3. Homemade company "Green life.Cambodia"
Otres Village, Sihanoukville (province) 15000
Coordinate: 10.6333, 103.5
Phone: +8550319693355

4. KaKa Green Online Shop
The Peal City Street, Sokha beach,Phum 1, Sangkat 3, Sihanouk Ville, Sihanoukville (province) 855
Coordinate: 10.7017603, 103.8969879
Phone: 069660499

5. Veterinary Clinic "HAPPY PETS"
L-11 ap. 5 Emario Beach Resort (Hawaii Beach), Street Pee Thnou, Sangkat 3, Khan Metapheap, Sihanoukville (province) 18 203
Coordinate: 10.6274173727, 103.498076856
Phone: 85598215104(veterinary-clinic.net)

6. Sovannphom Clinic and Maternity
N 082 Ekareach street, Kompong Som, Kaoh Kong, Cambodia
Coordinate: 11.05, 103.7
Phone: 093897373

Copyright © 2016 - 2021
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission