វត្តសុខមនោរម្យ

Kâmpôt, Cambodia
Place Types : Buddhist Temple
Address : Phum Trapeang Kna, Kampot, Cambodia
Coordinate : 10.7149966667, 104.287758333
Phone :
Email :
Social : facebook.com/pages / %E1 %9E %9C %E1 %9E %8F ..
4 people like this.
Inappropriate listing? Request for Deletion
Like this? Embed to your site
Outdated or incorrect information? Suggest an Edit

You might be interested with:

1. វត្តអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត
Phum Trap Tbngan, Cambodia

2. វត្តកំពត
Kompong Bai, Kampot, Cambodia

3. វត្តភ្នំស
កំពត, Kâmpôt, Kampot, Cambodia

4. វត្តទឹកវិល
Kâmpôt, Kampot, Cambodia
(www.butterflytours.asia)

5. វត្តជួស - Chuos Pagoda
Tani, Kampot, Cambodia

6. វត្តប្រភ្នំ
Phum Trap Tbngan, Kampot, Cambodia

7. រូងជ្រៃ
Phumi Khnach Romeas, Batdambang, Cambodia

8. វត្តត្រពាំងខ្វា
Tani, Kampot, Cambodia

9. វត្តអង្គមន្រី្ត ហៅអង្គទេព
ឃុំអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត, Tani, Cambodia

10. វត្តគីរីបុប្ផារំពើន Rompern Pagoda
Sdach Khong Khang lech, Bantey Meas, Kampot., Touk Meas, Kampot, Cambodia

Copyright © 2016 - 2023
VYMaps.com | About Us | Privacy Policy | Listing Submission